Plano 747M

PLANO 747M กล่องพยาบาลชนิดแข็ง

Plano 747M Trauma box
• เป็นกล่องที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่ใช้บรรจุสิ่งของที่มีความจำเป็นให้อยู่เป็นระเบียบง่ายต่อการใช้งาน
• เป็นใช้งาน 2 ขั้นตอน โดยเปิดฝากล่องด้านหน้า และด้านในมีชั้นบรรจุอุปกรณ์ 3 ชั้น
• ผลิตจากพลายสติกอย่างดี กล่องมีส้ม/งาน เหมาะแก่งานฉุกเฉิน
• มีระบล็อกอย่างดี ป้องกันเลื่อนไหล
Dimensions:
• ขนาด 20 3/8″ x 11″ x12″