ฝึกอบรมช่วยขีวิตและกู้ภัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 สถาบันฝึกอบรมการช่วยชีวิตและความปลอดภัย แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยทีมงานโปรเมดิกส์และทีมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกให้เป็นผู้จัดการเรียน
การสอน ในวิชาการจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัตเหตุ และ Immobilization แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2 จำนวน 90 คน ในครั้งนี้ทีมผู้สอนซึ่งควบคุมโดย พญ. วรณิสร์ อมรทรงชัย ได้แบ่งการสอนออกเป็นภาคทฤษฎีช่วงเช้าประกอบด้วยหัวข้อ การประเมินสถานการณ์ การประเมินผู้บาดเจ็บ การปฏิบัติงานกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ สอนโดย อาจารย์ รัช สุคนธรัตน์

ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติแบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม

การยกและเคลื่อนย้ายด้วยมือเปล่า

การใช้เปลตัก เฝือกลม เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอและหลังโดยใช้แผ่นกระดานรองหลัง

การปฏิบัติการกู้ชีพในพื้นยากลำบาก

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแนวดิ่งโดยใช้อุปกรณ์ประกอบพ่วงเฮลิคอปเตอร์

โดยในภาคการสอนปฎิบัตินี้มีทีมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการสอนในครั้งนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้แสดงความคิดเห็น

เมื่อจบการเรียนผลการประเมินเกินกว่า 90% ของนักเรียนให้คะแนนการสอนในครั้งนี้ว่า ดีมาก