อบรม”การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์”

การอบรมหลักสูตร “การกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์” การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ของบริษัททางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ จำกัด เมื่อวันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรม
จะได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งสิ้น 5 วิชาสำคัญๆ ได้แก่

วิชาการประเมินและการควบคุม สั่งการเหตุฉุกเฉิน
วิชาการควบคุมและการระงับอุบัติภัยที่เกิดจากสารเคมีอันตราย
วิชาการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
วิชาการตัด-ถ่าง กู้ภัยรถยนต์
วิชาการดับเพลิงที่เกิดจากรถยนต์
รวมชั่วโมงฝึกทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาการกู้ภัยต่างๆร่วมกันถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมดังนี

1.อาจารย์ สุเมธา วิเชียรเพชร หัวหน้าศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ
2.พ.ต.อ. โชคชัย ยิ้มพงษ์. ผู้อำนวยการกองกู้ภัย. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. อดีตรองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
3.จ.ส.ต.ณัฐธัญ ละอองทอง บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส
จำกัดหลักสูตรการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
4.คุณ รัช สุคนธรัตน์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ในเครือ โปรเมดิกส์
5.แพทย์หญิงวรณิสร์ อมรทรงชัย แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินร.พ.พระมงกุฎเกล้า
6.คุณ ศุภวคี สอนอาจ วิทยากรและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดับเพลิง/กู้ภัย บ.โปรเมดิกส์
7.คุณสุภัค สุวรรณวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ และวิทยากรพิเศษด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน
8.คุณสมบัติ นิ่มละออ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู