โปรเมดิกส์นำทีมงาน ศึกษา-อบรม เครื่องตัด-ถ่าง AMKUS

โสถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันเนื่องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ สภาพถนนที่ดีขึ้น ทำให้รถใช้ความเร็ว
ได้มากกว่าแต่ก่อนประกอบกับการขับขี่ที่ขาดวินัย ขับรถขณะเมาสุราทำให้มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเมื่อเกิดเหตุ

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีใช้เครื่องตัด-ถ่างกู้ภัยคอยออกให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ส่วนมากยังไม่ได้รับการการเรียนการสอน
ที่ถูกวิธีในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้อาจเกิด
อันตรายแก่ตัวนักกู้ภัย และตัวผู้ประสบภัยได้ เพื่อที่จะแก้ปัญหา และลดความ
สูญเสียที่อาจจะ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมืออย่างไม่ถูกวิธี ทางโปรเมดิกส์จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้ผลิตเครื่องตัด-ถ่าง AMKUS
ให้จัดหลักสูตรการใช้ การซ่อมบำรุง และการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากรถขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีเพื่อน ร่วมชั้นเรียนจาก
ประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ ไทย และแอฟริกาใต้ ที่เมือง DOWNERS GORVE ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่การเดิน ทางไปอบรมในครั้งนี้ ทางโปรเมดิกส์ได้ส่งผู้เข้าอบรมถึงสามคน จากหน่วยงานมูลนิธิร่วมกตัญญู
และศูนย์กู้ชีพ ” นเรนทร ” เพื่อที่จะกลับมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แก่นักกู้ภัยบ้านเรา

ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการผลิตเครื่องตัดถ่างที่มีการใช้เครื่องจักรที่
ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน ที่สูงมาก กว่าจะมาเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
เครื่อง อย่างถูกต้องและสม่ำ เสมอก็เป็นอีกปัจจัยหลัก ที่จะทำให้คงประสิทธิภาพ
ของเครื่องให้พร้อมใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอดเวลา ในหลักสูตรนี้ ทำให้
ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ และการซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด
สึกหรอ ซึ่งทำให้ทราบว่าไม่ง่ายเลยหากจะทำการซ่อมเอง โดยที่ไม่ผ่าน
การอบรมก่อน

การใช้เครื่องตัด-ถ่างที่ถูกวิธี เหมาะสม มีความสำคัญมาก หากใช้ไม่ถูกต้องจะทำ
ให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้เอง และผู้ที่ถูกช่วยเหลือได้ หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าอบรม
ได้ความรู้ ความกระจ่างมากกว่าเดิม ซึ่งทำให้ทราบว่าการใช้ประสบการณ์จากการ
ทำงานกู้ภัยนั้อย่าง เดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่จำเป็นจะต้อง มีทฤษฎีและความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีโครงสร้างตัวถังรถสมัยใหม่ด้วย การที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ทำให้เราได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจขึ้นอย่างมาก

การทำงานกู้ภัยให้ประสบความสำเร็จนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยหลักจะอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมี ความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น
ต่อการที่จะเรียนรู้ หาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆ และต้องออกไปปฏิบัติอยู่เสมอ โปรเมดิกส์หวังว่า จะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ของนักดับเพลิง-กู้ชีพ-กู้ภัยเมืองไทย